MedezeggenschapsraadElke school hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben, zo is wettelijk bepaald. Ook de obs  Driessen heeft een medezeggenschapsraad. De MR van onze school bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Formeel hoort MR zes leden te hebben. Omdat onze school een kleine school is zou een grotere MR een “waterhoofdfunctie” krijgen. De vergaderingen zijn openbaar.

Wat doet een MR ?

De MR wordt gevormd door (gekozen) ouders en leerkrachten van de school. In het kort komt het erop neer dat de raad de belangen van iedereen die bij de school betrokken is behartigt. De raad bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg op school. Concreet houdt dit in dat zij een controlerende taak hebben over de manier waarop de school gerund wordt. Daarbij mogen ze zich mengen in alle zaken die spelen en ook zelf onderwerpen aandragen of ter discussie stellen. Alles met als doel een optimaal functionerende school te verkrijgen en te behouden. Een aantal zaken zijn bij wet geregeld. Zo kan de school in sommige gevallen geen belangrijke wijzigingen doorvoeren zonder dat de MR hiermee instemt (instemmingsrecht); in andere gevallen is de school verplicht om voor een belangrijke wijziging of ander initiatief eerst de MR om advies te vragen (adviesrecht).

De MR van Obs Driessen bestaat uit:
Sofie Smit en Charlotte Bakker (personeelsgeleding)
Karen van Truijen en Gwen Kiekebos (oudergeleding)

Vragen en/of opmerkingen aan de MR kunt u mailen naar; mr.wjdriessen@isobscholen.nl