Verlofaanvragen


Klik op de link voor het formulier:  verlof_aanvragen.pdf
 
Leerplicht.
Kinderen zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig. Vanaf deze leeftijd moet elke vorm van verlof buiten de reguliere schoolvakanties bij de directie worden aangevraagd. Waar mogelijk moet dit acht weken van te voren worden gedaan door middel van een verlofaanvraagformulier. Het ministerie van Onderwijs verstaat onder extra verlof:
·         verlof wegens familieomstandigheden, zoals huwelijk, begrafenis of jubileum.
·         verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties
·         verlof in verband met speciale medische omstandigheden.

 
Extra schoolverlof.
Extra verlof (wegens gewichtige omstandigheden) of vakantieverlof kan worden aangevraagd door het formulier in te vullen dat op de website van de school te downloaden is. Het formulier kan ook worden gedownload van de website van de gemeente Alkmaar.
Vakantieverlof moet minimaal 8 weken van te voren worden aangevraagd, en mag slechts in zeer uitzonderlijke situaties worden toegekend. Het kan alleen als één van beide ouders een beroep heeft waarbij sprake is van piekdrukte in álle vakantieperioden. Dat betreft alléén bepaalde takken van de horeca of agrarische sector of luchtvaartsector. En dan nog alleen als het opnemen van vakantie in één van de schoolvakanties zou leiden tot bedrijfseconomisch onoverkomelijke risico’s. Daarnaast zijn er nóg een aantal criteria waaraan voldaan moet worden. Alle richtlijnen zijn te lezen op de achterzijde van het aanvraagformulier. U dient als zelfstandige of via de werkgever een verklaring af te geven, waaruit blijkt dat bedoeld verlof niet in één van de schoolvakantie kon worden opgenomen.
De directeur beoordeelt de aanvragen voor extra schoolverlof en voor vakantieverlof, en moet zich daarbij houden aan de (landelijke) richtlijnen. Bij twijfel over de afhandeling kan de directeur overleggen met de leerplichtambtenaar. Een schooldirecteur die ongeoorloofd verzuim vermoedt, is verplicht (volgens de leerplichtwet) om dat te melden aan de leerplichtambtenaar.
Het vakantieverlof mag éénmaal per jaar worden verleend; mag niet langer duren dan 10 schooldagen en het mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Bij twijfelgevallen en voor langere perioden dan 10 dagen wordt door de directeur contact opgenomen met de leerplichtambtenaar.

 
 Informatie over leerplicht voor ouders. 
Leerplichtambtenaren en schooldirecteuren krijgen vaak vragen over de leerplicht. Vragen als ‘mag mijn kind mee op vakantie buiten de schoolvakanties’ of ‘mag de school bepalen dat mijn kind een jaar overdoet’?
www.leerplichtwegwijzer.nl biedt ouders betrouwbare informatie over leerplichtzaken.
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.