Informatie groep 1-2Welkom bij groep 1-2
Hieronder vindt u algemene informatie over de groep.
Bent u al ouder van onze school en wilt u lezen wat er in de groep momenteel gebeurt dan kunt u inloggen via het ouder portaal. Daar vindt u ook de foto's.

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Meestal begint de schooldag aan tafel met gerichte opdrachten vanuit de groepsplannen. De leerkracht staat in de deuropening en geeft de kinderen een hand, de kinderen zeggen op de gang hun ouder gedag en gaan dan aan het werk met hun opdracht. De leerkracht heeft dan tijd om individuele kinderen extra hulp te bieden. Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de kring en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Tijdens de werkles wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken en in de speelzaal. Ook wordt zowel ’s ochtends als ’s middags gespeeld op het speelplein buiten.

In groep 1 (4-5 jarigen) ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt hier vooral door spelen. Dit gaat in groep 2 (5-6 jarigen) door, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol.
In groep 1 en 2 komen de volgende onderdelen aan de orde: taal, beweging, muziek, expressie, rekenen, zintuiglijke ontwikkeling, werken met ontwikkelingsmateriaal of in de hoeken. Deze ontwikkelingsgebieden komen in samenhang aan de orde aan de hand van een bepaald thema (bijvoorbeeld de seizoenen, ziekenhuis of insecten). In de dagelijkse praktijk lopen ze vaak door elkaar: wie speelt in de poppenhoek is ook bezig met taalontwikkeling, wie speelt met een lotto leert ook getallen of kleuren en wie op een vel papier de golven van de zee tekent is bezig met voorbereidend schrijven.
Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor het verdere leren. Om het beginniveau vast te stellen wordt er na een aantal weken een woordenschattoetsje afgenomen. Ook wordt gewerkt in de kleine kring met een klein groepje kinderen, waarbij spontaan spreken het uitgangspunt is. In de kleutergroepen wordt ook gewerkt met “Schatkist”. De activiteiten worden op een speelse manier aangeboden en bereiden voor op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Aan het eind van groep 2 wordt besproken of een kind toe is aan groep 3.
Kleuterverlenging
In principe bieden we ons onderwijsprogramma in acht jaar aan. Speciale aandacht is er voor kinderen die tussen 1 oktober en eind december bij ons op school komen. Aan het eind van hun eerste jaar wordt aan de hand van observaties en resultaten beoordeeld of deze kinderen doorgaan naar groep 2 of in groep 1 blijven. Samen met ouders wordt bekeken wat het beste is voor hun kind. Hierbij wordt zowel gelet op de taal en rekenontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling als de taakhouding. De keus wordt weloverwogen gemaakt met als doel om het kind zijn/haar eigen ontwikkelingsniveau te laten volgen. Ook is het mogelijk om de beslissing uit te stellen en af te laten hangen van de ontwikkeling in het tweede schooljaar.