Informatie groep 3-4Welkom bij groep 3-4
Hieronder vindt u algemene informatie over de groep.
Bent u al ouder van onze school en wilt u lezen wat er in de groep momenteel gebeurt dan kunt u inloggen via het ouder portaal. Daar vindt u ook de foto's.
 
Aanvankelijk lezen:
In groep 3 wordt elke dag veel tijd besteed aan het aanvankelijk lezen. Dit doen wij met behulp van de methode ‘Veilig leren lezen’. We starten de dag ook altijd met lezen. De leerkracht staat in de deuropening en geeft de kinderen een hand. De kinderen zeggen hun ouder gedag en gaan dan in de klas op hun plek lezen of aan het begin van groep 3 een leesspel doen.
De leerlingen maken kennis met letters. Deze letters zijn verwerkt in woorden, waarvan er ook wandplaten aanwezig zijn als ondersteuning. Het is belangrijk dat de kinderen ook thuis op dezelfde manier de letters oefenen. De M wordt bijvoorbeeld niet aangeleerd als 'em' maar als 'mm'.
Voor het aanbieden en oefenen van de lesstof wordt dagelijks gebruik gemaakt van het digitale schoolbord. Door het werken met de leesboekjes, werkboekjes, werkbladen, software, spellen en leesmateriaal  wordt de stof verankerd.
Bij de klanken maken wij ook gebruik van ‘Taal in blokjes’. Met Taal in blokjes, worden alle klanken gekoppeld aan een kleur. Taal in blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs. Preventief wordt Taal in blokjes steeds meer in de klas naast de reguliere methode gebruikt.
De methode ‘Veilig leren lezen’ heeft een leerlijn ontwikkeld waarbij ze de groepsthema’s volgen maar de leerstof verwerken op eigen niveau.
De vorderingen van de leerlingen worden m.b.v. methode gebonden toetsen door de leerkracht gevolgd en in kaart gebracht.
 
Voortgezet lezen:
Halverwege het schooljaar is het leesonderwijs in groep 3 zodanig gevorderd, dat begonnen wordt met vernieuwend niveaulezen, waarbij gebruik gemaakt wordt van leeslijsten. Het vernieuwend niveaulezen gaat door tot en met groep 8.
Als de andere kinderen zelfstandig, individueel of in een groepje lezen, kan de leerkracht aan de leerlingen, die dat nodig hebben, extra aandacht besteden. In groep 3 wordt dagelijks gelezen, waarbij het plezier hebben in lezen gestimuleerd en benadrukt wordt. Het aandachtspunt verlegt zich in deze groepen steeds meer van het technisch lezen naar het begrijpend lezen.
 
Spelling:
Vanaf kern 6 wordt er wekelijks een dictee gemaakt. Dit doen zij in een schriftje, op deze manier leren ze alvast hoe het werkt in groep 4. Daarbij denkend aan het noteren van de datum, beginnen bij de kantlijn en tussen de lijntjes schrijven. Kinderen die dit nog lastig vinden, maken gebruik van de letterdoos of letterkaarten.
Er worden door de kernen heen regels besproken die ook aan bod komen in groep 4, daarom wordt er zoveel mogelijk een koppeling gemaakt met de afspraken uit de methode 'Spelling op maat'.
Groep 4 maakt wekelijks een dictee, nadat zij een nieuwe afspraak (spellingsregel) aangeleerd hebben gekregen. Door middel van het werkboek en de bijbehorende software worden deze afspraken verankerd. Na 4 afspraken volgt een controledictee waarbij de leerkracht de vorderingen bij kan houden.
 
Rekenen:
Wij werken met de methode 'Wereld in getallen'. In groep 3 staan de volgende punten centraal: getalbegrip (tot 20 en 40, in het tweede jaar tot 100), optellen en aftrekken tot 20, omgaan met geld en meetkunde. Ook met deze methode verwerken de kinderen de leerstof op eigen niveau. Halverwege groep 3 leren de kinderen te werken met een weektaak die in de methode verwerkt zit.
In groep 4 staan de volgende punten centraal: rekenen tot 100, de tafels van 1 t/m 5 en 10 en klokkijken. Groep 4 start aan het begin van het schooljaar met de weektaak. Wanneer de leerkracht instructie geeft aan de ene groep, kan de andere groep aan de slag met de weektaak.
 
Schrijven:
In groep 3 staan de schrijfletters centraal. Deze worden verwerkt in het werkboekje van Pennenstreken. Deze methode sluit beter aan bij Veilig leren lezen. Groep 4 leert de hoofdletters uit de methode Handschrift. 
 
Zelfstandig werken:
De kinderen worden al in groep 3 gestimuleerd om zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht. Dit is vooral belangrijk omdat wij in een combinatiegroep werken. De kinderen weten m.b.v. het digibord (klok en/of stoplicht) wanneer zij stil moeten werken en wanneer er gepraat mag worden. Elk kind heeft een vraagtekenkaartje. Het kaartje leggen zij iedere ochtend op tafel. Als de leerlingen zelfstandig aan het werk zijn en een vraag hebben, moeten zij dit eerst proberen op te lossen door het aan een klasgenootje te vragen. Als zij hiermee niet geholpen zijn, wordt het kaartje op rood gelegd. De leerkracht loopt vaste rondes door de klas en kan het kind dan helpen. In de tussentijd kan de leerling verder werken met de volgende opdracht. 
 
Sociaal emotioneel: 
Wij werken met de methode Kwink. Ook wordt er 2 keer per jaar een sociogram ingevuld. 

De overige vakken die aan bod komen zijn: taal, muziek, handvaardigheid, tekenen, geschiedenis, gymnastiek en aardrijkskunde/ natuur.